องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา