องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามและประเมินผลแผน
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบลบึงปรือ
จดหมายข่าว
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ เป็นระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คิดเป็นระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 74 ตารางกิโลเมตร หรือ 82,600 ไร่ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ตำบล คือ ตำบลวะตะแบก, ตำบลหนองแวง, ตำบลสำนักตะคร้อ, ตำบลวังยายทอง
         องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายอุไร พงษาเกษตร กำนันตำบลบึงปรือ เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
    ติดต่อกับ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
    ติดต่อกับตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
    ติดต่อกับ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ     ติดต่อกับ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
    ติดต่อกับ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 
การปกครอง
          องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของอำเภอเทพารักษ์ มีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน
 
ประชากร