องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามและประเมินผลแผน
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบลบึงปรือ
จดหมายข่าว
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
          การเกษตร
                    ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา เลี้ยงวัวเนื้อ เลี้ยงวัวนม ปลูกพืชผักผลไม้ และรับจ้างทั่วไป
 
          หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

                    - กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 11 กองทุน
                    - อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน - แห่ง
                    - ร้านค้า จำนวน 32 แห่ง
                    - ร้านเสริมสวย/ตัดผม จำนวน 1 แห่ง
                    - บ้านเช่า จำนวน 5 แห่ง
                    - โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
                    - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง
                    - ตลาดนัดเคลื่อนที่ จำนวน 1 แห่ง