องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามและประเมินผลแผน
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบลบึงปรือ
จดหมายข่าว
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
สภาพทางสังคม
 
ศาสนา
        ประชาชนในตำบลบึงปรือ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถาน 9 แห่ง คือ
                1. วัดบ้านมะค่าคุก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                2. วัดบ้านซับสำราญ (สำนักสงฆ์บ้านซับสำราญ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านซับสำราญ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                3. วัดป่าบ้านเกาะแหลม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บึงปรือแหลม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                4. สำนักสงฆ์บ้านมะค่างาม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านมะค่างาม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                5. วัดถ้ำเพกา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                6. วัดบ้านบึงปรือ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านบึงปรือ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                7. วัดบ้านห้วยน้ำเค็ม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                8. วัดวังน้ำโตน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 บ้านน้ำโตน ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                9. วัดบ้านเขาแตงโม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 
วัฒนธรรม
        ประเพณีที่สำคัญของตำบลบึงปรือ คือ
                - งานเทศกาลชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ช่องเขาขาด จัดขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี
 
การศึกษา
        มีสถานศึกษาในสังกัดเขตการศึกษาเขตที่ 5 จำนวน 3 แห่ง
1.1 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน
โดยมี นายสมชาย เข็มเพ็ง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
จำนวนครู/ อาจารย์
        - ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน
        - ครูประจำการ จำนวน 8 คน
        - ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน
        - พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
        - นักการภารโรง จำนวน 1 คน
        รวม จำนวน 12 คน

1.2 โรงเรียนห้วยน้ำเค็ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน
โดยมีนายชำนาญ คลังชำนาญ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
จำนวนครู/ อาจารย์
        - ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน
        - ครูประจำการ จำนวน 9 คน
        - พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
        - ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 จำนวน 1 คน
        รวม จำนวน 13 คน

1.3 โรงเรียนบ้านบึงปรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน
โดยมี นายชวน ฟักเนียม เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงปรือ
จำนวนครู/ อาจารย์
        - ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน
        - ครูประจำการ จำนวน 10 คน
        - ครูอัตราจ้าง จำนวน - คน
        - พนักงานราชการ จำนวน - คน
        - ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 จำนวน 1 คน
        รวม จำนวน 12 คน
 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบึงปรือ จำนวน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเค็ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
(ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม)
จำนวนครู
        - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงปรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
จำนวนครู/ อาจารย์
        - ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน
 
กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
1. สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน - แห่ง
2. สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
3. สนามบาสเกตบอล จำนวน - แห่ง
4. สระว่ายน้ำ จำนวน - แห่ง
5. ห้องสมุดประชาชน จำนวน - แห่ง
6. สวนสาธารณะ จำนวน - แห่ง
7. สนามเด็กเล่น จำนวน - แห่ง
 
ด้านการสาธารณสุข
         - มีสถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         - ชมรมอาสาสมัคร อพปร. จำนวน 1 ชมรม