องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามและประเมินผลแผน
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบลบึงปรือ
จดหมายข่าว
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม การจราจร
          การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย
2. ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย
3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สาย
4. ถนนหินคลุก จำนวน 4 สาย
 
การประปา
          - หมู่บ้านที่ได้รับบริการด้านประปาผิวดิน มี 10 หมู่บ้าน อีก 1 หมู่บ้านยังไม่มีระบบประปา ยังใช้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่
ไฟ้ฟ้า
          - มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวน 993 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 17 ครัวเรือน
 
การโทรคมนาคม
         - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 ตู้
         - มีหอกระจายข่าวเสียงตามสาย จำนวน 11 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 และ 11