องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามและประเมินผลแผน
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบลบึงปรือ
จดหมายข่าว
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
สมาชิกสภา อบต.
 
 
นายอดิเรก หุยขุนทด
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 

นายสุทิน ประสาทพล

นางเครือวัลย์ มวนขุนทด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
นางสาวบุญมี แก่ค้างพูล
นายเอกพล กูดซ้าย
นายเขียว  ขจัดภัย

นายสุทิน ประสาทพล

สอบต.หมู่ที่1

สอบต.หมู่ที่1

สอบต.หมู่ที่2
สอบต.หมู่ที่2
นายหนาว โกฎกลางดอน
นายดวง กลึงสำโรง
นายอรุณ กกสันเทียะ
นางพยุง ทำดี
สอบต.หมู่ที่3
สอบต.หมู่ที่3
สอบต.หมู่ที่4
สอบต.หมู่ที่4
นายสิริวฒน์ เย็นจันทึก
นายศราวุธ ฤทธิ์ดอน
นายสมบูรณ์ ร่มรุกข์
 นายอดิเรก หุยขุนทด
สอบต.หมู่ที่5

สอบต.หมู่ที่5

สอบต.หมู่ที่6
สอบต.หมู่ที่6
นายสมุทร อยู่โคกสูง
นายอนันต์ มุ่งแห่งกลาง
นายจันที วิเชียรพัน
นายสุทิน พิมายกลาง
สอบต.หมู่ที่7

 สอบต.หมู่ที่7

สอบต.หมู่ที่8
สอบต.หมู่ที่8
นายบุญสืบ ศรีนาค
นายสมพร คำทอง
นายประทีป ทองขวัญ
นายสุด ท้มกลาง
สอบต.หมู่ที่9

 สอบต.หมู่ที่9

สอบต.หมู่ที่10
สอบต.หมู่ที่10
 
 
 
นายอนุวัฒน์ ไหวพริบ
นายเฉลียว ศรีรงค์
 

 สอบต.หมู่ที่11

สอบต.หมู่ที่11