วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ซื้อป้าย โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที รสจืด) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนมัธยมบึงปรือถึงสามแยกบ้านช่างคิด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยนายมงคล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.บ้านมะค่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.อบต.บึงปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อป้าย โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง