วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างสนับสนุนสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บึงปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างสนับสนุนสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านมะค่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างขุดลอกคลองลำยายชี หมู่ที่ 3,6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง