วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นมพาสเจอร์ไรส์) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคลากร ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลด้านนโยนายและแผนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคลากร พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันศพด.บ้านมะค่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง