วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าผูกในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน,โรงเรียนจำนวน ๓ แห่ง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง,วัด ๙ แห่ง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงปรือ ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนถนนลูกรังบดอัด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะค่างาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง