วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ตู้ทึบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (Gasohol ๙๕) และ น้ำมันผสมน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน (ดีเซล) ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการยิ้มสดใส ผู้สูงวัยฟันดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการวัยเรียน วัยใสห่วงใยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง