องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามและประเมินผลแผน
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบลบึงปรือ
จดหมายข่าว
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประวัติและความเป็นมา
 

 
               ตำบลบึงปรือ มีลักษณะพื้นที่ตั้งอยู่บนภูเขาหินทรายทั้งตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีร่องน้ำที่อยู่เชิงเขาหรือไหล่เขาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริเวณที่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านบึงปรือ มีแหล่งน้ำที่ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น นิยมเรียกว่า “บึง” อยู่กลางหมู่บ้าน และในบึงดังกล่าวมีต้นวัชพืชชนิดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นปรือ” อยู่ในบึงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการตั้งหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านดังกล่าวว่า “บ้านบึงปรือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด โดยประมาณ 105 กิโลเมตร ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งตำบลสำนักตะคร้อเป็นกิ่งอำเภอ จึงได้แยกตำบล ในปี 2538 จึงมีตำบลใหม่เกิดขึ้น คือ “ตำบลบึงปรือ” ตามชื่อของหมู่บ้านดังกล่าว ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตปกครอง ทั้งสิ้น จำนวน 11 หมู่บ้าน