องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติและความเป็นมา
 

 
               ตำบลบึงปรือ มีลักษณะพื้นที่ตั้งอยู่บนภูเขาหินทรายทั้งตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีร่องน้ำที่อยู่เชิงเขาหรือไหล่เขาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริเวณที่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านบึงปรือ มีแหล่งน้ำที่ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น นิยมเรียกว่า “บึง” อยู่กลางหมู่บ้าน และในบึงดังกล่าวมีต้นวัชพืชชนิดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นปรือ” อยู่ในบึงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการตั้งหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านดังกล่าวว่า “บ้านบึงปรือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด โดยประมาณ 105 กิโลเมตร ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งตำบลสำนักตะคร้อเป็นกิ่งอำเภอ จึงได้แยกตำบล ในปี 2538 จึงมีตำบลใหม่เกิดขึ้น คือ “ตำบลบึงปรือ” ตามชื่อของหมู่บ้านดังกล่าว ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตปกครอง ทั้งสิ้น จำนวน 11 หมู่บ้าน