องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัด
 

 นางเครือวัลย์ มวมขุนทด
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  นางบังอร เพียซ้าย
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

นายพรมมาโพธิ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
นายเติมศักดิ์ กันขุนทด   นางสุมาลี หกขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
พนักงานจ้าง
นายวุฒิชัย บุขุนทด
นางสาวสุพัตรา เพ็ชรขุนทด
นายภาโชค อยู่โคกสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นักการภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายสมนึก บุญภักดี นางสาวเบ็ญจวรรณ กรวยค้างพลู นายคาวี มอมขุนทด
พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนครัว
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)

 

 
 

  

 นางสาวลัดดา เชิญกลาง

 

พนักงานจ้างเหมารายวัน