องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 

 
 
นางสาวสุพรรษา ศรีโยธา
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
   

 
  นางสาวอรวรรณ นันขุนทด   
  ครูผู้ดูแลเด็ก
(ครู อันดับ คศ.1)
 
 
 
 
นางสาวอนุษณา ชุมวัชรวิทย์   นางสุนันทา บุญจันทร์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
นางสาวเรณู ดาบสันเทียะ   นางประทุมทิพย์ พองขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างทั่วไป)
  ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างทั่วไป)