องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชนสามัคคี มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนปลอดภัย ”
 
พันธกิจ
       
        1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
        2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน
        3. บำรุงรักษาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ
        4. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
        5. การส่งเสริมสนับสนุนและการป้องกันภัย ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชีวิตประชาชนปลอดภัย