วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7
5  เม.ย. 2567
ย้ายถังประปาผิวดินขนาดเล็ก 2 จุด จุดที่ 2 หมู่ที่ 4
5  เม.ย. 2567
สร้างรางระบายน้ำรอบ อบต.บึงปรือ
5  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังวักห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 8
5  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้าย โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบึงปรือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบึงปรือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง