โครงการบริหารจัดากรขยะภายในตำบลบึงปรือ

  กิจกรรม รณรงค์ กกต. สุจริต โปร่งใส่ และเที่ยงธรรม

  ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบึงปรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

  รายงานผลการ ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ...