นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  โครงการบริหารจัดากรขยะภายในตำบลบึงปรือ

  กิจกรรม รณรงค์ กกต. สุจริต โปร่งใส่ และเที่ยงธรรม

  ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบึงปรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖