องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2563


วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ 2. เพื่อทำลายแหล่งเพราะพันธ์ุและภาชนะเสี่ยง ในชุมชน โรงเรียน และวัด 3. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์และให้ความรู้ประชาชนสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลบบึงปรือ 4. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลบึงปรือ
2021-09-16
2020-07-02
2020-05-14
2020-04-20
2020-04-17
2019-04-13
2018-10-23
2018-10-17
2018-10-16
2017-06-14