องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563


วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 2. เพื่อควบคุมจำนวนสุนักและแมวซึ่งเป็นพาหะที่สำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่ในจำนวนที่พอเหมาะ 3. เพื่อให้ประชาชนมีสุนัขและแมวในครอบครองมีจิตสำนึกในการเลี้ยงดูสุนัข และเห็นความสำคัญในการนำสุนัขในครอบครองไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง
2021-09-16
2020-07-02
2020-05-14
2020-04-20
2020-04-17
2019-04-13
2018-10-23
2018-10-17
2018-10-16
2017-06-14