องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นางเครือวัลย์ มวมขุนทด
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
  นางบังอร   เพียซ้าย  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 


ว่าที่ร้อนตรีทองเหม  ชำนิสูงเนิน


หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 

 
 นางสาวสุพรรษา  ศรีโยธา

 นางสาวรัตนา  พันชนะ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)