องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
สำนักปลัด


 นางเครือวัลย์ มวมขุนทด
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  นางบังอร เพียซ้าย
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวอมรวรรณ วงษ์สีมา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
     

 
นายเติมศักดิ์ กันขุนทด นางสุมาลี หกขุนทด
นางสาวศุภรดา ทูขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานจ้าง
นายคาวี มอมขุนทด
นางสาวสุพัตรา เพ็ชรขุนทด
นายภาโชค อยู่โคกสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นักการภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)

นายสมนึก บุญภักดี นางสาวเบ็ญจวรรณ กรวยค้างพลู
พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนครัว
(พนักงานจ้างทั่วไป)