องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

กองช่าง

 
 
 
 
นายธวัชชัย ลือสูงเนิน
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 

 

 
 

 

 
 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
พนักงานจ้าง
นายกิตติ พันชนะ
ผู้ช่วยช่างโยธา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)