องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 


1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
  1.1 จัดโครงสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน
1.2 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต.)และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
1.4 ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลกรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
1.6 จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช
1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง
   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
2.2 สนับสนุนการพัฒนากำลังด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน(แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)คลอบคลุมทุกวิชาชีพ
2.3 ดำเนินการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ กำลังคนงบประมาณ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542
2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี
2.5 จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)
2.6 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน(กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน)กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน,กลุ่มวัยรุ่น,วัยทำงาน,วัยสูงอายุ
2.8 การส่งเสริมและสนับสนุน ให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนประสานงาน ให้มีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมทั้งในเมืองและตำบล
   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
  3.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
3.4 ส่งเสริมให้มีโรงเรียนต้นแบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
3.7 จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ อบจ. โดยให้มีความร่วมมือของผู้บริหารการศึกษาทั้งที่สังกัด อบจ.และกระทรวงศึกษาธิการและอื่น ๆ
3.8 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมาชีพ
   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
  4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน
4.3 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา
4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
4.6 สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกันรายได้ เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
4.7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา
4.8 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ กรรม อุตสาหกรรม
  5.1 การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงทุนช่องทางการตลาด
5.2 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก
5.3 ประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
5.4 การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
5.5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
   
6. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
  6.1 ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
6.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม
6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
6.4 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเยนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
6.5 ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
6.6 สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่าง ๆ
6.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เป็นพลังงานทดแทน
6.8 ส่งเสริมการดำเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร,น้ำ
   
7. ยุทธศาสตร์การทองเที่ยวและบริการ
  7.1 ประสานร่วมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดและจัดระบบการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
7.2 ประสานงานโครงข่ายการทองเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร)
7.3 ประสานการตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างประเทศมาใช้บริการแบบลองสเตย์ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
7.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการทองเที่ยว ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาศูนย์พัฒนาข้อมูลการทองเที่ยว
7.5 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้สะดวกรวดเร็ว
7.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในจังหวัด เช่น งานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย งานปราสาทหิน งานแข่งเรือพิมาย ฯลฯ
7.7 ใช้สนามกีฬาซีเกมส์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการทองเที่ยว เช่น งานแสดง สินค้าอินโดจีน ฯลฯ
   
8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
  8.1 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศและเป็นอาชีพสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน
8.2 ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา
8.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8.5 ประสานความร่วมมือชมรม/สมาคมต่าง ๆ เพื่อจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส์
   
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  9.1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคี ทุกเรื่องได้แก่ ภาคหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน
9.2 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้าง
ทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด
9.3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน
9.4 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
9.5 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน
9.6 ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร
9.7 การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด
9.8 ปรับปรุงคุณภาพสายน้ำลำคลองและสายน้ำหลักทั้ง 9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา
9.9 ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน
9.10 สนับสนุนให้มีการการจัดทำข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เครื่อง Paramotor และเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าไม้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ
   
10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
  10.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
10.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
10.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
10.4 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
10.5 ส่งเสริมสถานที่นันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
10.6 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด
10.7 ซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล
   
11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
  11.1 ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น
11.2 รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ รูปแบบต่าง ๆ
11.4 ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
11.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ
   
12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  12.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ
12.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/ อพปร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ
12.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน