องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชนสามัคคี มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนปลอดภัย ”
 
พันธกิจ
       
        1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
        2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน
        3. บำรุงรักษาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนันทนาการ
        4. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
        5. การส่งเสริมสนับสนุนและการป้องกันภัย ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชีวิตประชาชนปลอดภัย