องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง


ประกาศราคากลางขุดลอกคลองสาธารณะบ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว

ตามที่  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดเงินนอกงบประมาณ ประเภทจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9 บ้านน้ำโตน ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 82 ข้อ 50)  โดยดำเนินการขุดลอกคลองขนาดกว้าง  25.00  เมตร ยาว  150.00  เมตร ลึกเฉลี่ย   4.00  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,700  ลบ.ม. (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ)   งบประมาณในการดำเนินงาน  200,000.- บาท(-สองแสนบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามการกำหนดราคากลางตามแนวที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางขุดลอกคลองสาธารณะบ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ