องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง


ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก

    รายละเอียดข่าว

ตามที่  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดเงินนอกงบประมาณ ประเภทจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 73 ข้อ 36)  โดยการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 2 ชุด (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ)   งบประมาณในการดำเนินงาน  45,000.- บาท(-สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) นั้น

          เพื่อให้เป็นไปตามการกำหนดราคากลางตามแนวที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ