องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง


ประกาศราคากลางขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์

    รายละเอียดข่าว

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ   ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563   งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระประปาบ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์  ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีดำเนินการ ขุดลอกกว้าง 50.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,450 ลูกบาศก์เมตร   (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ) งบประมาณ 300,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)  (ตามแผนพัฒนาท้องที่ พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 29) นั้น

                   เพื่อให้เป็นไปตามการกำหนดราคากลางตามแนวที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด  เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการก่อสร้าง    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ