องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerสอบราคาจ้าง (เพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง สอบราคาจ้าง(เพิ่มเติม) ………………………………………………………… ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ จะดำเนินการประกาศสอบราคา จำนวน 13 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการขุดลอกสระหน้าวัดมะค่าคุก บ้านมะค่าคุก หมู่ที่ 1 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ ขุดดินไม่น้อยกว่า 4,036.37 ลบ.ม. ด้านที่ 1 ยาว 60 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 30 เมตร ด้านที่ 3 ยาว59 เมตร ด้านที่ 4 กว้าง 22 เมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 152,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐%(ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 76,0๐๐.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 3/๒๕๕๙) 2.โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 5.80 เมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 162,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 81,000.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/๒๕๕๙) 3.โครงการขุดลอกสระสายตะวันตกบ้าน ส.อบต.หวาน โกฐกลางดอน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 45 เมตร ยาว 38 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 2,958 ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 111,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 55,5๐๐.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 5/๒๕๕๙) 4.โครงการเจาะบ่อบาดาล 1 จุด บ้านเกาะแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ เจาะบ่อบาดาล PVCØ 4 “ ชั้น 13.5 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 105,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 52,5๐๐.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/๒๕๕๙) 5.โครงการขุดลอกคลองจากหัวสะพาน คุ้มที่ 2 – คุ้มที่ 4 บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 15 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 5,675 ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 201,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 100,5๐๐.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7/๒๕๕๙) 6.โครงการขุดลอกคลองน้ำ 2 จุด บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 20 เมตร ยาว 125 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 5812.50 ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 203,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 101,5๐๐.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 8/๒๕๕๙) -2- 7.โครงการขุดลอกคลองใต้ฝายหลวงพ่องามคลองสะพานเลียบ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 10 เมตร ยาว 410 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 5,740 ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 200,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 100,0๐๐.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 9/๒๕๕๙) 8.โครงการขุดลอกคลองสานตะวันตก(จากไร่นายสมศักดิ์ ผงาดนอก – นายทองดี พาขุนทด) บ้านบึงปรือ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 9 เมตร ยาว 570 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 5,771.25 ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 201,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 100,500.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 10/๒๕๕๙) 9.โครงการขุดลอกคลองข้างวัดห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 15 เมตร ยาว 395 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 7,702.50 ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 272,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 136,000.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 11/๒๕๕๙) 10.โครงการย้ายคันดินเดิมพร้อมก่อสร้างคันดินใหม่ เพื่อกักเก็บน้ำ บ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9 ตำบลบึงปรือ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด)พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 167,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 83,500.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 12/๒๕๕๙) 11.โครงการก่อสร้างระบบประปา ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเจาะบ่อบาดาล คุ้มบน บ้านเขาแตงโม หมู่ที่ 10 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 4.80 เมตร พร้อมซับเมอร์ 1.5 แรง(ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 262,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 131,000.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 13/๒๕๕๙) 12.โครงการขุดลอกคลองหางประปาหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัด นครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 11 เมตร ยาว 240 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า 3,840 ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 139,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 69,5๐๐.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 14/๒๕๕๙) 13.โครงการขุดลอกคลองข้างบ้านนายมูล บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ กว้าง 11 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า1,462.50 ลบ.ม. (ดำเนินการตามแบบ อบต.บึงปรือกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 52,000.- บาท วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน 26,0๐๐.- บาท ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3๐ วัน เอกสารสอบราคาชุดละ 200.- บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 15/๒๕๕๙) -3- ๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑.๑ เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ๑.๒ ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ๑.๓ ต้องมีผลงานการขายพร้อมติดตั้งในระบบงานชนิดดังกล่าวข้างต้น กับ หน่วยงานบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น อื่นๆ ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้นๆ ๒. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ หากไม่ได้ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงถือว่าท่านได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นจากความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือภายหลังไม่ได้) ๓. กำหนดยื่นซองสอบราคา 3.1 โครงการลำดับที่ 1 – 6 ๑. วันที่ 11, 12, 13 ,14 ,15 ,21 , 25 ,26 ,27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ๒. วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 3.2 โครงการลำดับที่ 7 - 13 ๑. วันที่ 12, 13 ,14 ,15 ,21 , 25 ,26 ,27, 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ๒. วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๙๕-๖ ๔. กำหนดการเปิดซองสอบราคา 4.1 วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 09.๐๐ น. โครงการลำดับที่ 1 – 6 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 4.2 วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 09.๐๐ น. โครงการลำดับที่ 7 – 13 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ๕. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 5.1 โครงการลำดับที่ 1 – 6 ๑. วันที่ 11, 12, 13 ,14 ,15 ,21 , 25 ,26 ,27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ๒. วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา -4- 5.2 โครงการลำดับที่ 7 - 13 ๑. วันที่ 12, 13 ,14 ,15 ,21 , 25 ,26 ,27, 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ๒. วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือ เว็ปไซต์ www.koratdla.go.th ของจังหวัดนครราชสีมา และเว็บไซต์ ww.bungprue.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๗๕๖๒๙๕-๖ ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงชื่อ (นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2559