องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

 


ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบึงปรือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


การประชุมคณะทำงานร่วมวางแผน การจัดทำแผนสาขภาพชุมชนตำบลบึงปรือ ดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำโดยนายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงปรือ โรงเรียนในเขพื้นที่การศึกษา สมาชิกสภาตำบลบึงปรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารสุขประหมู่บ้าน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมการจัดทำแผนสุภาพชุมชนตำบลบึงปรือ ในวันที่  ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เพื่อประชุมคณะทำงานร่วมวางแผน การจัดทำแผนสาขภาพชุมชนตำบลบึงปรือ

โดยผู้ร่วมประชุมจัดทำแผนสุขาพชุมชนตำบลบึงปรือ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการดูแลสุขภาพประชาชนในตำบล ฯ

ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้นำข้อเสนอแนะ นำไปดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

2024-03-18
2024-01-24
2023-05-10
2023-01-30
2022-11-03
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-11
2021-09-16
2020-07-02