องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน

นโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แนวทางที่ 1.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง

 (1) โครงการถนนปลอดภัย เป็นการก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนนทุกหมู่บ้านภายในตำบล เพื่อต้องการให้ประชาชนในตำบลขนถ่ายผลผลิตทางกรเกษตรออกสู่ตลาดได้โดยสะดวกและปลอดภัย

 (2) การพัฒนางานไฟฟ้า เช่น ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างเพียงพอ

 แนวทางที่ 1.2 งานด้านสาธารณูปโภค

 (1) การพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น ขุดลอกคลองธรรมชาติ ทำฝายหินทิ้ง ฯลฯ เพื่อต้องการให้ประชาชนในตำบลได้มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

 ( 2) การพัฒนาน้ำประปา เช่น เจาะน้ำบาดาล ซ่อมแซมบ่อบาดาล พัฒนาระบบน้ำประปา ฯลฯ เพื่อต้องการให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภค – ปริโภค ที่สะอาดและพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แนวทางที่ 2.1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ

 (1) ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนในตำบลบึงปรือ ต้องการให้ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง ปัจจุบันที่ 9 กลุ่ม ดังนี้

 (1. กลุ่มส่งเสริมการเกษตร บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 2

 (2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตปุ๋ยชีวภาพ บ้านเกาะแหลม หมู่ที่ 3

 (3. กลุ่มส่งเสริมการเกษตร บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ 5

 (4. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านสะพานเลียบ หมู่ที่ 6

 (5. กลุ่มส่งเสริมโคขุน บ้านบึงปรือ หมู่ 7

 (6. กลุ่มส่งเสริมโคเนื้อบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 8

 (7. กลุ่มเกษตรผู้ปลูกพริกบ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9

 (8. กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ บ้านเขาแตงโม หมู่ที่ 10

 (9. กลุ่มส่งเสริมผู้เลี้ยงโคขุน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11

 (2) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลบึงปรือ ให้มีความเข้มแข็ง เช่น กลุ่มตรีแม่บ้านตำบลบึงปรือ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และกลุ่มสินค้า OTOP เพื่อต้องการให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้พัฒนามีการพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 แนวทางที่ 2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม

 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

(1) ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุในตำบลบึงปรือ ที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุในตำบลบึงปรือ มีเบี้ยยังชีพสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อบต.บึงปรือ ก็สนับสนุนสวัสดิการตามกำลังงบประมาณที่สามารถช่วยได้

(2) โครงการต้านภัยหนาว เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการในตำบลบึงปรือ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย)

 การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น

 (1) ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการในตำบลบึงปรือ ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยได้รับสวัสดิการจากงบประมาณที่เหมาะสมของ อบต.

 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์ในท้องถิ่น

 (1) ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลบึงปรือ ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีสวัสดิการที่พอเลี้ยงชีพได้ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากงบประมาณที่เหมาะสมของ อบต. การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น (1) สนับสนุนวัสดุการทางการศึกษาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงปรือ ทั้ง 2 ศูนย์

 (2) ส่งเสริมอาหารกลางวัน ทั้งโรงเรียนและศูนย์ในตำบลบึงปรือ ต้องการให้เด็กในตำบลบึงปรือ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและได้รับสารอาหารครบถ้วน 5 หมู่

 (3) ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) เด็ก โรงเรียนและศูนย์ในตำบลบึงปรือต้องการให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์

การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย

 (1) ผู้ด้อยโอกาส ที่ยากไร้ โดยการก่อสร้างบ้านให้ผู้ที่ยากจนปีละ 1 หลังตามโครงการสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์ ให้ผู้ที่ยากจน ในตำบลบึงปรือได้มีบ้านอยู่

 แนวทางที่ 2.3 งานด้านสาธารณสุข

 งานป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

 (1) พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานตำบลบึงปรือ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้ประชาชนในตำบลบึงปรือมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

 (2) จัดโครงการอบรมอาหารปลอดภัย ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและรู้จักเลือกกับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ

 (3) รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลบึงปรือ

 (4) รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้ แพร่ระบาดในตำบลบึงปรือ

 (5) การแก้ไขปัญหาโรคระบาด COVID-19

 (6) การแก้ไขปัญหาโรคระบาดลัมปีสกินในสัตว์เลี้ยง

 งานส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

(1) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน เพื่อต้องการให้ทุกหมู่บ้านได้มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกายในหมู่บ้าน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 (2) ส่งเสริมการจัดการแข็งขันกีฬาต้านยาเสพติดในตำบลบึงปรือ ต้องการให้ประชาชนและเยาวชนทุกหมู่บ้านมีสุขภาพที่แข็งแรงและห้างไกลยาเสพติด

 (3) จัดตั้งคณะกรรมการกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล เพื่อคอยช่วยเหลือประสานงานด้านกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 แนวทางที่ 3.1 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 (1) ฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

 (2) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเกิดภัยพิบัต

ิ แนวทางที่ 3.2 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

 (1) ติดตั้งกล้องวงจรปิด สถานที่ราชการและจุดเสี่ยง

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

 แนวทางที่ 4.1 งานด้านการส่งเสริมการเกษตร

 (1) อบรมให้ความรู้กับชาวเกษตรกรรม ให้ตำบลบึงปรือ เช่น อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ , อบรมเกษตรกรผู้ปลูกพริก , มันสำปะหลัง , ข้าวโพด , ฯลฯ

(2) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง ต้องการให้เกษตรกรได้มีแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

 แนวทางที่ 4.2 งานด้านการท่องเที่ยว

 (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวเขาดอยเจดีย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 (2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในตำบล การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้อยู่ตลอดไป

 (3) ส่งเสริมจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 5.1 งานด้านการบริหารจัดการ

 (1) จัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ในการกำหนดแผนการพัฒนาของหมู่บ้านปีละ 1 ครั้ง

 (2) จัดทำประชาคมระดับตำบล ในการกำหนดแผนการพัฒนาตำบลปีละ 1 ครั้ง แผนพัฒนาตำบล 5 ปี

 (3) โครงการศึกษาดูงานนอกเขตพื้นที่ตำบลบึงปรือ เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 (4) อบต.สัญจร ในตำบลบึงปรือ เพื่อต้องการรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในตำบลบึงปรือ

 แนวทางที่ 5.2 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(1) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อต้องการในประชาชนอนุรักษ์ป่าและเป็นการปลูกป่าทดแทนป่าที่ถูกทำลาย

(2) โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริของในหลวง เพื่อต้องการรักษาหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลาย

(3) โครงการรักษาความสะอาดบริเวณถนน หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลบึงปรือโดยใช้แรงงานภายในหมู่บ้าน เพื่อต้องการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

(4) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดหาถังขยะหมู่บ้าน เพื่อต้องการให้ทุกหมู่บ้านได้มี ถังขยะในการทิ้งขยะและหมู่บ้านมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

(5) โครงการส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน และอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) ส่งเสริมงานประเพณีทางศาสนา เข้าพรรษา แห่เทียน ออกพรรษา ลอยกระทง วันปิยะมหาราช วันสงกรานต์ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันสำคัญทางศาสนา

(2) จัดตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมและประเพณีในระดับตำบล เพื่อติดต่อประสานงานด้านวัฒนธรรมและประเพณีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”

(1) ฝึกอบรมการป้องกันปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน และระดับตำบล

(2) ดำเนินการตามวาระเร่งด่วนของรัฐบาล