องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายดอน เชิดกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ


นายเอกพล กูดซ้าย
นางเครือวัลย์ มวมขุนทด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
นายเอกพล กูดซ้าย
นายดอน เชิดกลาง
สอบต. หมู่ที่ 1 สอบต. หมู่ที่ 2
นายหวาน โกฏกลางดอน
นายอรุณ กกสันเทียะ
สอบต.หมู่ที่3
สอบต.หมู่ที่4
นางรัญจวน สุขหวาน
นายสามารถ หุยขุนทด
สอบต.หมู่ที่5
สอบต.หมู่ที่6
นายฉลอง หวังช่วยกลาง
นายสุทิน พิมายกลาง
สอบต.หมู่ที่7
สอบต.หมู่ที่8
นางศิรวิทย์ กุลสำโรง
นายธวัชชัย ถัดจอหอ
สอบต.หมู่ที่9
สอบต.หมู่ที่10
 

นายเฉลียว ศรีรงค์

  สอบต.หมู่ที่11