องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นางเครือวัลย์ มวมขุนทด
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงปรือ
(โทร.081-0721552)

 
 
 
  นางบังอร   เพียซ้าย  
  รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงปรือ
(โทร.081-2502203)
 


ว่าที่ร้อนตรีทองเหม  ชำนิสูงเนิน
ี      นางบังอร เพียซ้าย
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงปรือ  รักษาราชการแทน
นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร.080-7211586)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(โทร.081-2502203)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(โทร.099-2686689)
 

 
 นางสาวสุพรรษา  ศรีโยธา

 นางสาวรัตนา  พันชนะ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(โทร.089-5826852)

 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(โทร.099-0413681)