องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
สำนักปลัด


 นางเครือวัลย์ มวมขุนทด
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  นางบังอร เพียซ้าย
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

ว่าที่ร้อยตรีทองเหม  ชำนิสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
     


 
นายเติมศักดิ์ กันขุนทด นางสุมาลี หกขุนทด
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานจ้าง

นายคาวี มอมขุนทด
นายสุเทพ จักพุดซา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นักการ

นักการภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)

นายสมนึก บุญภักดี นางสาวเบ็ญจวรรณ กรวยค้างพลู
พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนครัว
(พนักงานจ้างทั่วไป)