องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
กองคลัง


 

 
 
นางบังอร เพียซ้าย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ) 
 


นางสาวสุพรรษา ศรีโยธา

 

 นายสุรชัย ชิวขุนทด

ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ รักษาราชการแทน นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
พนักงานจ้าง


     
 
นางสาวลัดดา เชิดกลาง
นางสาวจตุพร กาวสูงเนิน
 ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี