องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
 
 
นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 

 

 
 

นายสมเกียรติ อตนสันเทียะ

 
 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
พนักงานจ้าง

ผู้ช่วยช่างโยธา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)