องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 
 
นางสาวสุพรรษา ศรีโยธา
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
 
 


 

 
   นางสาวอรวรรณ นันขุนทด
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   ครูผู้ดูแลเด็ก
(ครู อันดับ คศ.1)
พนักงานจ้าง
 
 
 
นางสาวอนุษณา ชุมวัชรวิทย์  นางสุนันทา บุญจันทร์ นางสาวเรณู โอนสันเทียะ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างทั่วไป)


นางประทุมทิพย์ กาวสูงเนิน

ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างทั่วไป)