องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวรัตนา  พันชนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 นางชลลัดดา กังศรานนท์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ