องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา


 
               ตำบลบึงปรือ มีลักษณะพื้นที่ตั้งอยู่บนภูเขาหินทรายทั้งตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีร่องน้ำที่อยู่เชิงเขาหรือไหล่เขาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริเวณที่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านบึงปรือ มีแหล่งน้ำที่ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น นิยมเรียกว่า “บึง” อยู่กลางหมู่บ้าน และในบึงดังกล่าวมีต้นวัชพืชชนิดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นปรือ” อยู่ในบึงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการตั้งหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านดังกล่าวว่า “บ้านบึงปรือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด โดยประมาณ 105 กิโลเมตร ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งตำบลสำนักตะคร้อเป็นกิ่งอำเภอ จึงได้แยกตำบล ในปี 2538 จึงมีตำบลใหม่เกิดขึ้น คือ “ตำบลบึงปรือ” ตามชื่อของหมู่บ้านดังกล่าว ปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตปกครอง ทั้งสิ้น จำนวน 11 หมู่บ้าน