องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ เป็นระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คิดเป็นระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 74 ตารางกิโลเมตร หรือ 82,600 ไร่ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ตำบล คือ ตำบลวะตะแบก, ตำบลหนองแวง, ตำบลสำนักตะคร้อ, ตำบลวังยายทอง
         องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายอุไร พงษาเกษตร กำนันตำบลบึงปรือ เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
    ติดต่อกับ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
    ติดต่อกับตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
    ติดต่อกับ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ     ติดต่อกับ ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
    ติดต่อกับ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 
การปกครอง
          องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองของอำเภอเทพารักษ์ มีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน
 
ประชากร