องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
          การเกษตร
                    ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา เลี้ยงวัวเนื้อ เลี้ยงวัวนม ปลูกพืชผักผลไม้ และรับจ้างทั่วไป
 
          หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

                    - กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 11 กองทุน
                    - อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน - แห่ง
                    - ร้านค้า จำนวน 32 แห่ง
                    - ร้านเสริมสวย/ตัดผม จำนวน 1 แห่ง
                    - บ้านเช่า จำนวน 5 แห่ง
                    - โรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
                    - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง
                    - ตลาดนัดเคลื่อนที่ จำนวน 1 แห่ง