องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ศาสนา
        ประชาชนในตำบลบึงปรือ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถาน 9 แห่ง คือ
                1. วัดบ้านมะค่าคุก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                2. วัดบ้านซับสำราญ (สำนักสงฆ์บ้านซับสำราญ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านซับสำราญ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                3. วัดป่าบ้านเกาะแหลม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บึงปรือแหลม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                4. สำนักสงฆ์บ้านมะค่างาม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านมะค่างาม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                5. วัดถ้ำเพกา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                6. วัดบ้านบึงปรือ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านบึงปรือ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                7. วัดบ้านห้วยน้ำเค็ม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                8. วัดวังน้ำโตน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 บ้านน้ำโตน ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
                9. วัดบ้านเขาแตงโม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 
วัฒนธรรม
        ประเพณีที่สำคัญของตำบลบึงปรือ คือ
                - งานเทศกาลชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ช่องเขาขาด จัดขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี
 
การศึกษา
        มีสถานศึกษาในสังกัดเขตการศึกษาเขตที่ 5 จำนวน 3 แห่ง
1.1 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน
โดยมี นายสมชาย เข็มเพ็ง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปรือ
จำนวนครู/ อาจารย์
        - ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน
        - ครูประจำการ จำนวน 8 คน
        - ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน
        - พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
        - นักการภารโรง จำนวน 1 คน
        รวม จำนวน 12 คน

1.2 โรงเรียนห้วยน้ำเค็ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน
โดยมีนายชำนาญ คลังชำนาญ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม
จำนวนครู/ อาจารย์
        - ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน
        - ครูประจำการ จำนวน 9 คน
        - พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
        - ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 จำนวน 1 คน
        รวม จำนวน 13 คน

1.3 โรงเรียนบ้านบึงปรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน
โดยมี นายชวน ฟักเนียม เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงปรือ
จำนวนครู/ อาจารย์
        - ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน
        - ครูประจำการ จำนวน 10 คน
        - ครูอัตราจ้าง จำนวน - คน
        - พนักงานราชการ จำนวน - คน
        - ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 จำนวน 1 คน
        รวม จำนวน 12 คน
 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบึงปรือ จำนวน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเค็ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
(ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม)
จำนวนครู
        - ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงปรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
จำนวนครู/ อาจารย์
        - ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน
 
กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
1. สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน - แห่ง
2. สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
3. สนามบาสเกตบอล จำนวน - แห่ง
4. สระว่ายน้ำ จำนวน - แห่ง
5. ห้องสมุดประชาชน จำนวน - แห่ง
6. สวนสาธารณะ จำนวน - แห่ง
7. สนามเด็กเล่น จำนวน - แห่ง
 
ด้านการสาธารณสุข
         - มีสถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         - ชมรมอาสาสมัคร อพปร. จำนวน 1 ชมรม