องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร
          การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย
2. ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย
3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สาย
4. ถนนหินคลุก จำนวน 4 สาย
 
การประปา
          - หมู่บ้านที่ได้รับบริการด้านประปาผิวดิน มี 10 หมู่บ้าน อีก 1 หมู่บ้านยังไม่มีระบบประปา ยังใช้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่
ไฟ้ฟ้า
          - มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวน 993 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 17 ครัวเรือน
 
การโทรคมนาคม
         - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 ตู้
         - มีหอกระจายข่าวเสียงตามสาย จำนวน 11 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 และ 11