องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มี.ค. 2562 ]46
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 มี.ค. 2562 ]39
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 มี.ค. 2562 ]41
4 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภาเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 1 มี.ค. 2562 ]44
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 มี.ค. 2562 ]38
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 มี.ค. 2562 ]39
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 มี.ค. 2562 ]43
8 มาตรการส่งเสริมความโปรงใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 มี.ค. 2562 ]44
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 มี.ค. 2562 ]43