องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

    รายละเอียดข่าว

        ด้วยองค์การรบริหารส่วนตำบลบึงปรือ  ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุน  คณะกรรมการพัฒนาแผน  ผ่านการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การรบริหารส่วนตำบลบึงปรือ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ