องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่างๆจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข ถึง ไทนเจริญ หมู่ที่11

    รายละเอียดข่าว

       ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - ไทยเจริญ  หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข  ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา      โดยการดำเนินการ   ผิวจารจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร(ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ)  งบประมาณในการดำเนินงาน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  นั้นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - ไทยเจริญ  หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข  ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณในการดำเนินงาน 94,500.- บาท (-เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)  เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข ถึง ไทนเจริญ หมู่ที่11
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ