องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่างๆจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.บึงปรือ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 75เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 รายการที่ 108)    โดยการดำเนินการ  ก่อสร้างหน้องน้ำกกว้าง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 5 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ)  งบประมาณในการดำเนินงาน 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  นั้นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณในการดำเนินงาน 250,000.- (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.บึงปรือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ