องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่างๆจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำเค็ม

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการขุดลอกสระประปา  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำเค็ม  ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  โดยการดำเนินการ ขนาดกว้างเฉลี่ย 80.00 เมตร ยาว90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1/1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000.00 ลูกบาศก์เมตร   (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ)  งบประมาณในการดำเนินงาน  640,000.- บาท    (-หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)  นั้นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา  หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำเค็ม   ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณในการดำเนินงาน 625,000.- บาท (-หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำเค็ม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ