องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่างๆจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางขุดลอกสระวะโจทย์ หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ ตำบลบึงปรือ

    รายละเอียดข่าว

       ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการขุดลอกสระวะโจทย์ หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์  ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  โดยการดำเนินการ ขนาดกว้างเฉลี่ย 80.00 เมตร ยาว100.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1/1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,600.00 ลูกบาศก์เมตร   (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ)  งบประมาณในการดำเนินงาน  714,000.- บาท    (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  นั้นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระวะโจทย์ หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณในการดำเนินงาน 668,000.- บาท (-หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางขุดลอกสระวะโจทย์ หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ ตำบลบึงปรือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ