องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศรายงานการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ [ 30 ต.ค. 2560 ]167
102 ติดตามและประเมินผลแผน ๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม [ 25 ต.ค. 2560 ]206
103 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]173
104 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]171
105 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี [ 19 ต.ค. 2560 ]166
106 รายงานการประชุมสามัญ สัมนที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ [ 17 ต.ค. 2560 ]168
107 การแจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 27 ก.ย. 2560 ]160
108 รายงานการปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี (๒๕๖๐) [ 25 ก.ย. 2560 ]165
109 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 18 ส.ค. 2560 ]197
110 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ [ 7 ส.ค. 2560 ]161
111 ติดตามและประเมินผลแผน ๒๕๖๐ เมษายน [ 30 พ.ค. 2560 ]166
112 รายงานการประชุมวิสามัญสมัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 29 พ.ค. 2560 ]166
113 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 25 พ.ค. 2560 ]103
114 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 3 พ.ค. 2560 ]224
115 รายงานประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 1 พ.ค. 2560 ]156
116 รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 24 เม.ย. 2560 ]161
117 การกำจัดขยะในครัวเรือน [ 8 มี.ค. 2560 ]167
118 การดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้ผืนป่าดงกระสังและลำพญากลาง [ 6 มี.ค. 2560 ]232
119 รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วัมี่ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ [ 20 ก.พ. 2560 ]214
120 การประหยัดและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างถูกวิธี [ 10 ก.พ. 2560 ]171
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10